Dagliga böner

Hemmets helgedom

 ”Bön är själens upplyftande till Gud eller en till Gud riktad vädjan om lämpliga gåvor.”
(Johannes av Damaskus)

Morgonbön och aftonbön 

Inledning (Jfr Matt 28:19)

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Tullindrivarens bön (Luk 18:13)

Gud, var nådig mot mig syndare.

Ära åt dig, vår Gud, ära åt dig.

Himmelske konung, Hjälpare, sanningens Ande,
du finns överallt och fyller allting.
Du är alla goda gåvors källa och den som ger liv.
Kom och ta din boning i oss.
Rena oss från varje fläck
och fräls, o gode, våra själar.

Helige Gud,
helige Starke,
helige Odödlige,
förbarma dig över oss.
(3 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evigheter. Amen.

Allheliga Treenighet, förbarma dig över oss.
Herre, rena oss från våra synder.
Härskare, förlåt oss våra överträdelser.
Helige, se till våra svagheter och bota dem,
för ditt namns skull.

Herre, förbarma dig.
(3 gånger)

Herrens bön (Matt 6:9-13)

Alternativ 1:

Vår Fader,
du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem
Som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Alternativ 2:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.

Herre, förbarma dig.
(12 gånger)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
nu och alltid och i evigheters evigheter. Amen.

Inbjudan till bön (jfr Ps 95:6)

Kom, låt oss falla ner och tillbe vår konung och Gud.
Kom, låt oss falla ner och tillbe Kristus, vår konung och Gud.
Kom, låt oss falla ner och tillbe honom, Kristus, vår konung och Gud.

Psalm 51

Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.
Mot dig, bara mot dig har jag syndat,
jag har gjort det som är ont i dina ögon.
Du har rätt när du ställer mig till svars,
den dom du fäller är rättvis.
skuld är jag född,
i synd blev jag till i min moders liv.
Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.
Rena mig med isop från min synd,
tvätta mig vit som snö.
Låt mig få höra glädjerop och lovsång,
låt den du har krossat få jubla.
Vänd bort din blick från mina synder,
stryk ut all min skuld.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.
Låt mig åter glädjas över att du räddar,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Jag skall visa syndarna dina vägar,
så att de vänder åter till dig.
Skydda mig mot blodsdåd, Gud, min räddare.
Då skall jag jubla över din trofasthet.
Herre, öppna min mun,
jag vill sjunga ditt lov.
Slaktoffer vill du inte ta emot,
och ger jag dig brännoffer försmår du det.
Det offer du begär är ett förkrossat hjärta,
en krossad och nedbruten människa
förkastar du inte, o Gud.
Låt i din godhet allt gå Sion väl,
bygg upp Jerusalems murar.
Då skall du få njuta rätta offer,
brännoffer och heloffer,
då skall unga tjurar offras på ditt altare.

Nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen

Jag tror på en enda Gud,
allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord,
av allt, både synligt och osynligt.
Och på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad,
av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till;
som för oss människor
och för vår frälsnings skull
steg ner från himlen
och blev kött genom den helige Ande
av jungfru Maria
och blev människa;
och som blev korsfäst för oss
under Pontius Pilatus,
led och blev begravd,
som uppstod på tredje dagen
i enlighet med skrifterna,
steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida
och skall återkomma i härlighet
för att döma levande och döda,
och vars rike aldrig skall ta slut.
Och på den heliga Ande,
som är Herre och ger liv,
som utgår av Fadern,
som tillsammans med Fadern och Sonen
blir tillbedd och förhärligad
och som talade genom profeterna.
Och på en enda, helig,
katolsk och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop
till syndernas förlåtelse
och väntar på de dödas uppståndelse
och den kommande världens liv.
Amen.

Bön

Gud, sona, efterskänk och förlåt våra synder,
avsiktliga och oavsiktliga,
i gärning och ord,
i kunskap och okunskap,
om dagen och natten,
i förnuft och tanke.
Förlåt oss allt,
du som är god och människornas vän.

Gabriels och Elisabets hälsning (jfr Luk 1:28, 42)

Guds moder och jungfru,
gläd dig, Maria, full av nåd.
Herren är med dig.
Välsignad är du bland kvinnor
och välsignad är din livsfrukt,
ty du har fött våra själars frälsare.

Avslutning

På våra heliga fäders förböner,
Herre Jesus Kristus, vår Gud,
förbarma dig över oss.
Amen.

*

Jesusbönen

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare.

Bordsbön före måltiden (Ps 145:15-16)

Allas ögon är vända mot dig,
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand
och stillar allt levandes hunger.

Efter måltiden

Kristus, vår Gud, vi tackar dig
för att du har mättat oss med dina jordiska goda gåvor.
Beröva oss inte heller ditt himmelska rike,
utan liksom du, Frälsare, var hos dina lärjungar
och gav dem frid,
kom också till oss och fräls oss.

Bön innan sömnen och vid uppvaknande

Herre, jag överlämnar min själ och kropp i dina händer.
Välsigna mig.
Förbarma dig över mig,
och skänk mig evigt liv.
Amen.

*

Översättning © David Heith-Stade.
Herrens bön följer Sveriges kristna råds ekumeniska översättning med 1917 års kyrkobibel som alternativ.
Nicensk-konstantinopolitanska trosbekännelsen följer Katolska liturgiska nämndens översättning reviderad enligt den grekiska texten.
Alla övriga bibeltexter har hämtats från Bibel 2000 © Svenska bibelsällskapet.

%d bloggare gillar detta: